غلاف گذاری

غلاف گذاری

الکترونيک : بوش

فرهنگ لغات عمومي
بوش
فرهنگ لغات الکترونيک
بوش
فرهنگ لغات عمران و معماري
غلاف گذاری

عمومی :
cotton sleeving
بوش پنبه ای

واژه های نزدیک