غلاف 1. اتصال استوانه ای که در دورترین فاصله از نوک فیش هدفون قرار دارد. 2. روکش جداگانه ای که روی سیمها یا قطعات قرار داده می شود.

غلاف ، محفظه

غلاف

بوش

آستين ، آستين زدن به ، در آستين داشتن .

استين . استين زدن به . در استين داشتن

مهره ماسوره ،بوش ،موف مفصل ،پوسته ،(درجه)،روکش ،غلاف ،روپوش ،سردست ،پرچم بادنما،استين زدن به ،در استين داشتنعلوم مهندسى : جلدکامپيوتر : جلدعلوم نظامى : هدف هوائى براى تيراندازى ضد هوايى

فرهنگ لغات عمومي
استین،مهره ماسوره،لوله غلاف
فرهنگ لغات رايانه
جلد
فرهنگ لغات الکترونيک
غلاف
فرهنگ لغات مکانيک
بوش
فرهنگ لغات مهندسي صنايع
غلاف، آستین، بوشن، بوش، مهره ماسوره
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
غلاف
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
روکش

برق قدرت و مخابرات:
adaptation sleeve
قطعه تبدیل
عمومی :
adapter sleeve
پوسته تطبیق دهنده
مهندسی عمران و معماری:
adapter sleeve
بوش تبدیل
مهندسی مکانیک:
adapter sleeve
پوسته تطبیق دهنده
مهندسی صنایع:
adapter sleeve
بوش تبدیل، غلاف تنظیم‌کننده
متالورژی:
adapter sleeve
غلاف تنظیم‌کننده
عمومی :
aiming post sleeve
غلاف شاخص ، روپوش شاخص
برق قدرت و مخابرات:
bearing sleeve
بوش یاتاقان
عمومی :
body-fit sleeve
پوسته یا غلاف مناسب
مهندسی مکانیک:
body-fit sleeve
غلاف مناسب
عمومی :
cable jointing sleeve
موف انشعاب ، مفصل انشعاب کابل
برق قدرت و مخابرات:
cable jointing sleeve
مفصل انشعاب
مهندسی مکانیک:
cable jointing sleeve
مفصل انشعاب کابل
برق قدرت و مخابرات:
cable protective sleeve
گیره محافظ کابل
برق قدرت و مخابرات:
cable sleeve
مفصل کابل
عمومی :
center sleeve
مرکز مجوف ، مرغک ماشین تراش
مهندسی مکانیک:
center sleeve
مرغک ماشین تراش
مهندسی عمران و معماری:
chafing sleeve
بوش راهنما
برق قدرت و مخابرات:
clamp sleeve
مفصل مهارکننده
عمومی :
clamping sleeve
مفصل مهار کننده
مهندسی مکانیک:
clamping sleeve
مفصل مهار کننده
برق قدرت و مخابرات:
collet sleeve
بوش طوقه
مهندسی صنایع:
collet sleeve
پوشش طوقه
متالورژی:
collet sleeve
پوشش طوقه
برق قدرت و مخابرات:
commutator sleeve
پوشینه کلکتور
برق قدرت و مخابرات:
connecting sleeve
مفصل اتصال

the part of a garment that is attached at the armhole and that provides a cloth covering for the arm(n)

Synonyms: arm sleeve

Hyponyms: dolman sleeve long sleeve raglan sleeve shirtsleeve short sleeve

Hypernyms: cloth covering

PartHolonyms: cuff elbow turnup wristband

PartMeronyms: garment

PartMeronyms: garment

PartMeronyms: garment

small case into which an object fits(n)

Synonyms: sleeve

Hyponyms: record cover record sleeve

Hypernyms: case

A sleeve is the part of a garment that covers the arm, or through which the arm passes or slips.