فرصت

لق

فرصت

 کم، سکون

سست کردن ،شل کردن ، فرونشاندن ، کساد کردن ، گشاد ، شل ، ضعيف .کرباسي ،سکون ، کسادي ،شلي ،سست ، کساد ، پشت گوش فراخ ،فراموشکار، کند ، بطي ،قطع ، انقطاع ، دامن آويخته وشل لباس يا هر چيز آويخته وشل ، ( درجمع ) شلوار کار

قطع.انقطاع.دامن اويخته وشل لباس يا هر چيزاويخته وشل. درجمع شلوار کار کرباسي.سکون.کسادي .شلي.سست.کساد. پشت گوش فرا . فراموشکار. کند. بطي .سست کردن.شل کردن.فرونشاندن.کساد کردن.گشاد. شل .

قوزک اول ماشه ،توقف در حرکت ،گير در حرکت ،لقى ،قطع ،انقطاع ،دامن اويخته وشل لباس يا هر چيز اويخته وشل ،(درجمع )شلوار کار کرباسى ،سکون ،کسادى ،شلى ،پشت گوش فراخ ،فراموشکار،کند،بطى ،سست کردن ،شل کردن ،فرونشاندن ،کساد کردن ،گشاد،شل ،ضعيفعلوم مهندسى : جاى افتاده يا شلعلوم نظامى : شل کردن طناب

dust consisting of a mixture of small coal fragments and coal dust and dirt that sifts out when coal is passed over a sieve(n)

Synonyms: slack

Hypernyms: debris detritus dust junk rubble

avoid responsibilities and work, be idle(v)

Synonyms: slack

Hypernyms: fiddle goldbrick shirk shrink from

not tense or taut(a)

Synonyms: loose slack

Examples: the old man's skin hung loose and grey slack and wrinkled skin slack sails a slack rope

Similar: lax

a noticeable deterioration in performance or quality(n)

Synonyms: drop-off falling off falloff slack slump

Hypernyms: declension decline in quality deterioration worsening

Examples: the team went into a slump a gradual slack in output a drop-off in attendance a falloff in quality

be inattentive to, or neglect(v)

Synonyms: slack

Hypernyms: neglect

Examples: He slacks his attention

flowing with little speed as e.g. at the turning of the tide(a)

Synonyms: slack

Examples: slack water

Similar: standing

a stretch of water without current or movement(n)

Synonyms: slack slack water

Hypernyms: stretch

Examples: suddenly they were in a slack and the water was motionless

release tension on(v)

Synonyms: slack

Hypernyms: loose loosen

Examples: slack the rope

lacking in rigor or strictness(a)

Synonyms: lax slack

Examples: such lax and slipshod ways are no longer acceptable lax in attending classes slack in maintaining discipline

Similar: negligent

a soft wet area of low-lying land that sinks underfoot(n)

Synonyms: mire morass quag quagmire slack

Hypernyms: bog peat bog

make less active or fast(v)

Synonyms: relax slack slack up slacken

Hypernyms: decrease lessen minify

Examples: He slackened his pace as he got tired Don't relax your efforts now

the quality of being loose (not taut)(n)

Synonyms: slack slackness

Hypernyms: looseness play

Examples: he hadn't counted on the slackness of the rope

become slow or slower(v)

Synonyms: slack slacken slow slow down slow up

Hypernyms: weaken

Examples: Production slowed

a cord or rope or cable that is hanging loosely(n)

Synonyms: slack

Hypernyms: cord

Examples: he took up the slack

make less active or intense(v)

Synonyms: abate slack slake

Hypernyms: decrease lessen minify

become less in amount or intensity(v)

Synonyms: abate die away let up slack slack off

Hypernyms: decrease diminish fall lessen

Examples: The storm abated The rain let up after a few hours

cause to heat and crumble by treatment with water(v)

Synonyms: slack slake

Hyponyms: air-slake

Hypernyms: hydrate

Examples: slack lime

Slack or Slacks may refer to: