ورقه برش نسبتاً ضخیمی از بلور که منبع فواصل خالی به دست آمده در برشهای عمودی متوالی است.

تیغه

دال

تاوه

صفحه

لوحه

ورق

لوح

تخته

دال

تکه کردن ، با اره تراشيدن ، سقف را با تخته پوشاندن ، باريکه باريکه شدن .تخته سنگ ، تکه ، ورقه ، باريکه ، قطعه ، لوحه ، غليظ ، ليز ، چسبناک ، لزج ، تکه

تخته سنگ.تکه.ورقه.باريکه.قطعه.لوحه.غليظ.ليز. چسبناک.لزج. تکه تکه کردن.با اره تراشيدن .سقف را با تخته پوشاندن.باريکه باريکه شدن

برامه خامه ،برامن ،تاوه ،دال ،صفحه بتنى ،لوح ،صفحه ،تخته سنگ ،ورقه ،قطعه ،لوحه ،غليظ،ليز،چسبناک ،لزج ،تکه تکه کردن ،با اره تراشيدن ،سقف را با تخته پوشاندن ،باريکه باريکه شدنعلوم مهندسى : بتن قالبىکامپيوتر : گروه کوچکى از ارقام باينرى قسمتى از يکWORD عمران : دالمعمارى : تخت بتن

فرهنگ لغات عمومي
تخته سنگ،تنکه،لوحه،ورقه،تیکه
فرهنگ لغات رايانه
گروه کوچکی از ارقام باینری قسمتی از یک ‎WORD
فرهنگ لغات عمران و معماري
دال
فرهنگ لغات مکانيک
تراشیدن
فرهنگ لغات مهندسي صنايع
لوجه، شمش ورق آهن، تیغه
فرهنگ لغات مهندسي شيمي
ورق
فرهنگ لغات دامپزشکي
تیغه جسم مکعب مستطیل شکل
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
لوحه
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
باریکه ای
فرهنگ لغات علوم پايه
ورق

زمین شناسی:
brittle slab
تختال شکننده
عمومی :
capping slab
کتیبه بتنی ، تاوه نعل درگاه
عمومی :
cast slab
شمش تخت
مهندسی مکانیک:
cast slab
شمش تخت
مهندسی عمران و معماری:
compressed straw slab
صفحۀ پوشال فشرده
متالورژی:
concrete road slab
تخته بتن
مهندسی عمران و معماری:
concrete slab
دال بتنی

block consisting of a thick piece of something(n)

Synonyms: slab

Hyponyms: butcher block butcher board tablet tile

Hypernyms: block

Slab or SLAB may refer to: