سرخوردن

سرش

لغزش

سرخوردن

فرهنگ لغات عمومي
گیر،عایق،چرخ نگهدار،تیرحائل،پایه،علت گاه
فرهنگ لغات مهندسي صنايع
سریدن، لغزیدن
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
خارج کردن چوب از جنگل

عمومی :
skidding door rail
ریل زیر در کشویی

واژه های نزدیک