سخت شدن فرایند به هم چسبیدن فلز یا پودر های دیگر با فشار سرد به شکل دلخواه و سپس حرارت دادن آن برای تشکیل جسم چسبیده سخت . خازنهای تانتان تک�

کلوخه سازی

تفجوشی

درهم جوشی

یک تکه شدن

کلوخه سازی

Sintering or frittage is the process of compacting and forming a solid mass of material by pressure or heat without melting it to the point of liquefaction. Sintering happens as part of a manufacturing process used with metals, ceramics, plastics, and other materials. The nanoparticles in the sintered material diffuse across the boundaries of the particles, fusing the particles together and creating a solid piece.

واژه های نزدیک