شبیه سازی

شبيه‌ سازي‌

نظيره‌ سازي‌

تیر تیغه روی دو تکیه گاه ساده

شبیه سازی

تشبیه نمودن

تشابه سازی

همانند سازی

شبیه سازی

شبیه‌سازی

شبیه سازی

تیر تیغه روی دو تکیه گاه ساده

وانمود ، تظاهر ، ظاهر سازي ، تقليد ، تمارض .شبيه‌سازي، تشبيه .

وانمود . تظاهر . ظاهر سازي . تقليد . تمار­

شبيه سازى ،همانندسازى ،شبيه سازى ،تشبيه ،وانمود،تظاهر،ظاهر سازى ،تقليد،تمارضکامپيوتر : شبيه سازىقانون ـ فقه : ظاهر سازىشيمى : همانند سازىروانشناسى : شبيه سازىزيست شناسى : شبيه سازىبازرگانى : روشى در تحقيق عمليات که بر اساس ان رفتار يک سيستم بر مبناى تداخل بين اجزاء ان ترسيم ميشود

فرهنگ لغات عمومي
وانمود (سازی)،تظاهر،ظاهر سازی،تقلید
فرهنگ لغات رايانه
[شبیه سازی] تقلید از یک روند فیزیکی یا یک شی توسط برنامه ای که باعث میشود کامپیوتر مانند آن عمل کرده و به داده ها و تغییر شرایط مشابه پاسخ دهد. در شبیه سازی، با استفاده از تشریحات ریاضی، مدلی از موضوع مورد نظر ساخته میشود، سپس باز هم با استفاده از ریاضیات، وضعیتهای مختلف مربوط به آن سنجیده و بررسی میگردد. شبیه سازی گرچه اغلب در مقیاس خارج از دسترس میکرو کامپیوترها انجام میشود، اما میتواند برای تهیه مدلهای اشیا فیزیکی (از مولکولها تا ستاره ها) استفاده گردد که در غیر این صورت مطالعه آنها بسیار مشکل یا حتی غیر ممکن خواهد بود. شبیه سازی در صنعت ساخت کامپیوترها نیز بسیار سودمند میباشد، زیرا طرح کامپیوتر یا پردازنده پیشنهادی را میتوان روی برنامه ها و سیستمهای موجود پیاده (شبیه سازی) کرده و عملکرد و نتیجه آن را بررسی نمود. نیز نگاه کنید به ‎ emulator ، ‎. modeling
فرهنگ لغات الکترونيک
همانند سازی
فرهنگ لغات عمران و معماري
شبیه سازی
فرهنگ لغات مهندسي صنايع
شبیه‌سازی، همانندسازی، مدلسازی، همشکل‌سازی، قرینه‌سازی
فرهنگ لغات مهندسي شيمي
شبیه سازی
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
همانندسازی
فرهنگ لغات مديريت
شبیه سازی
فرهنگ لغات روانشناسي
شبیه سازی
فرهنگ لغات علوم سياسي
شبیه‌سازی
فرهنگ لغات فلسفه
همانند نگاری ، تظاهر ، ظاهر سازی ، شبیه سازی
فرهنگ لغات حسابداري
ارایه راه حل
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
شبیه سازی
فرهنگ لغات علوم پايه
شبیه سازی
فرهنگ لغات زيست
شبیه سازی

مهندسی کامپیوتر:
analog simulation
شبیه سازی قیاسی
مهندسی کامپیوتر:
analog-electronics simulation
شبیه سازی الکترونیکی – قیاسی
برق قدرت و مخابرات:
analogue computer simulation
همانندسازی رایانه قیاسی
برق قدرت و مخابرات:
analogue simulation
همانندسازی قیاسی
عمومی :
computer simulation
شبیه سازی کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر:
computer simulation
[شبیه سازی کامپیوتری] نگاه کنید به ‎. simulation
برق قدرت و مخابرات:
computer simulation
همانندسازی رایانه‌‌ای
مهندسی صنایع:
computer simulation
شبیه‌سازی کامپیوتری

the act of imitating the behavior of some situation or some process by means of something suitably analogous (especially for the purpose of study or personnel training)(n)

Synonyms: simulation

Hyponyms: war game

Hypernyms: model modeling modelling

(computer science) the technique of representing the real world by a computer program(n)

Synonyms: computer simulation simulation

Hypernyms: framework model technique theoretical account

Examples: a simulation should imitate the internal processes and not merely the results of the thing being simulated

representation of something (sometimes on a smaller scale)(n)

Synonyms: model simulation

Hyponyms: figure globe mock-up planetarium restoration roughcast

Hypernyms: representation

the act of giving a false appearance(n)

Synonyms: feigning pretence pretending pretense simulation

Hyponyms: affectation affectedness appearance make-believe mannerism masquerade pose pretend show

Hypernyms: deceit deception dissembling dissimulation

Examples: his conformity was only pretending

A simulation is an imitative representation of a process or system that could exist in the real world. In this broad sense, simulation can often be used interchangeably with model. Sometimes a clear distinction between the two terms is made, in which simulations require the use of models; the model represents the key characteristics or behaviors of the selected system or process, whereas the simulation represents the evolution of the model over time. Another way to distinguish between the terms is to define simulation as experimentation with the help of a model. This definition includes time-independent simulations. Often, computers are used to execute the simulation.