رسوب گذاری

آبرفت انباری

رسوب گیری

تهنشینی لای گذاری

رسوب گذاری

ابرفت انبارىمعمارى : رسوب ته نشينى

فرهنگ لغات عمومي
لای،لجن،گل گرفتن،بنداوردن (بالای ولجن)،گرفتن
فرهنگ لغات عمران و معماري
لا‌ی‌گرفتگی
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
ته نشینی

عمومی :
mud silting
گل گرفتگی

واژه های نزدیک