بیلچه زدن

بیلچه زدن

فرهنگ لغات عمومي
خاک انداز،بیلچه،بیل،پارو
فرهنگ لغات عمران و معماري
بلیچه‌زنی