شمعبندی

شمع زدن

شمع زني ( در ساختمان ) ، پياده شدن در ساحل .

شمع زني در ساختمان . پياده شدن در ساحل

شمع زدن به ناو،شمع زنى( در ساختمان)،پياده شدن در ساحلعمران : شمع بندىمعمارى : شمعک زنىعلوم نظامى : تير زدن زير ناو

فرهنگ لغات عمومي
مصالح شمع زدن،شمع،شمعک
فرهنگ لغات عمران و معماري
شمع بندی

مهندسی عمران و معماری:
dead shoring
شمع بندی عمودی

a beam or timber that is propped against a structure to provide support(n)

Synonyms: shore shoring

Hypernyms: beam

the act of propping up with shores(n)

Synonyms: propping up shoring shoring up

Hypernyms: support supporting

Shoring is the process of temporarily supporting a building, vessel, structure, or trench with shores (props) when in danger of collapse or during repairs or alterations. Shoring comes from shore, a timber or metal prop. Shoring may be vertical, angled, or horizontal.

واژه های نزدیک