شمع

کناره

پلاژ

خط ساحلی

شمعک

شمعک زدن

کناره

ساحل

کنار دريا ، لب ( دريا ) ، کرانه ، ساحل ، بساحل رتفن ، فرود آمدن ، ترساندن .

کنار دريا. لب دريا.کرانه.ساحل.بساحل رتفن .فرود امدن.ترساندن

شمع ،ساحل دريا،کنار دريا،لب( دريا)،کرانه ،بساحل رتفن ،فرود امدن ،ترساندنعلوم مهندسى : شمعک ،شمع چوبىزيست شناسى : ساحلعلوم نظامى : شمع چوبى

فرهنگ لغات عمومي
کنار (دریا)،لب (دریا)،کرانه،ساحل
فرهنگ لغات عمران و معماري
شمعک
فرهنگ لغات مکانيک
شمعک
فرهنگ لغات زيست
ساحل

عمومی :
a to the shore
نزدیکی به ساحل
زمین شناسی:
aged shore
ساحل کهن
عمومی :
an off shore wind
بادی که از سوی دریا بوزد

the land along the edge of a body of water(n)

Synonyms: shore

Hyponyms: coast lakeshore lakeside sea-coast seacoast seashore strand

Hypernyms: formation geological formation

PartHolonyms: beach shoreline

serve as a shore to(v)

Synonyms: shore

Hypernyms: border bound

Examples: The river was shored by trees

a beam or timber that is propped against a structure to provide support(n)

Synonyms: shore shoring

Hypernyms: beam

arrive on shore(v)

Synonyms: land set ashore shore

Hypernyms: arrive come get

Examples: The ship landed in Pearl Harbor

support by placing against something solid or rigid(v)

Synonyms: prop prop up shore shore up

Hyponyms: bolster

Hypernyms: hold hold up support sustain

Examples: shore and buttress an old building