بهم پيچيدن .

فرهنگ جامع

intertwinement

بهم پيچيدن

فرهنگ جامع

intertwinement

فرهنگ لغات عمومي
بهم پیچیدگی