قابل شمول بدو فاعل يا بيشتر ، چند فاعلي .

قابل شمول بدو فاعل يا بيشتر . چند فاعلي

فرهنگ جامع

intersubjective

قابل شمول بدو فاعل يا بيشتر،چند فاعلى

فرهنگ جامع

intersubjective

فرهنگ لغات عمومي
قابل شمول بدو فاعل یا بیشتر،چند فاعلی.
فرهنگ لغات فلسفه
درون ذهنی ، بین الاذهانی ، اندرهم ذهنی

واژه های نزدیک