افشاندن ، پراکنده کردن .

افشاندن . پراکنده کردن

فرهنگ جامع

interspersion

افشاندن ،پراکنده کردن

فرهنگ جامع

interspersion

فرهنگ لغات عمومي
گله گله ریزی،نثارسازی،پراکندگی،پوشیدگی ازچیزهایی که گله گله ریخته
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
درهم آمیختگی فضایی

the act of combining one thing at intervals among other things(n)

Synonyms: interspersal interspersion

Hypernyms: combination combining compounding

Examples: the interspersion of illustrations in the text