مربوط به جنس نر و ماده .

مربوط به جنس نر و ماده

مربوط به جنس نر و ماده

فرهنگ لغات عمومي
دو جنسی،دارای حالت میان نر و ماده

existing or occurring between the sexes(a)

Synonyms: intersexual

Similar: sexual

having sexual characteristics intermediate between those of male and female(a)

Synonyms: intersexual

Similar: androgynous

واژه های نزدیک