فرهنگ جامع

interserviceable

قابل استفاده به وسيله چند قسمت يا چند نوع يکانعلوم نظامى : وسيله چند يکانى

فرهنگ جامع

interserviceable

فرهنگ لغات عمومي
قابل استفاده به وسیله چند قسمت یا چند نوع یکان،وسیله چند یکانی