فرهنگ جامع

intersegmental

روانشناسى : ميان قطعه اى

فرهنگ جامع

intersegmental

فرهنگ لغات عمومي
میان قطعه ای
فرهنگ لغات روانشناسي
میان قطعه ای

دامپزشکی :
lateral intersegmental artery
واکنش آهنربایی