تقاطعي . وابسته بمحل تقاطع

فرهنگ جامع

intersectional

تقاطعى ،وابسته بمحل تقاطع

فرهنگ جامع

intersectional

فرهنگ لغات عمومي
تقاطعی،وابسته بمحل تقاطع

واژه های نزدیک