بین مردمکی، واقع در بین مردمکها

واقع در بين دو مردمک چشم ، بين دو عدسي ، عينک.

فرهنگ جامع

interpupillary

واقع در بين دو مردمک چشم ،بين دو عدسى ،عينک

فرهنگ جامع

interpupillary

فرهنگ لغات عمومي
واقع در بین دو مردمک چشم،بین دو عدسی،عینک.
فرهنگ لغات پزشکي
بین مردمکی ، واقع در بین مردمکها