فرهنگ جامع

interprovincial

واقع در ميان ولايات يا شهرستانها

فرهنگ جامع

interprovincial

فرهنگ لغات عمومي
واقع در میان ولایات یا شهرستانها