ميانه گيري . پا ميان گذاري ، مداخله ، چيزي که در ميان چيزهاي ديگر گذارند ، وساطت ، دخالت ،

پا ميان گذاري.مداخله.چيزي که در ميان چيزهاي ديگر گذارند. وساطت.دخالت.ميانه گيري

فرهنگ جامع

interposition

پا ميان گذارى ،مداخله ،چيزى که در ميان چيزهاى ديگر گذارند،وساطت ،دخالت ،ميانه گيرى

فرهنگ جامع

interposition

فرهنگ لغات عمومي
پامیان گذاری،مداخله،گذاشتن چیزی در میان چیزهای دیگر
فرهنگ لغات الکترونيک
اتصال میانی

the action of interjecting or interposing an action or remark that interrupts(n)

Synonyms: interjection interpellation interpolation interposition

Hypernyms: break disruption gap interruption

the act or fact of interposing one thing between or among others(n)

Synonyms: interposition intervention

Hypernyms: emplacement locating location placement position positioning

Interposition is a claimed right of a U.S. state to oppose actions of the federal government that the state deems unconstitutional. Under the theory of interposition, a state assumes the right to "interpose" itself between the federal government and the people of the state by taking action to prevent the federal government from enforcing laws that the state considers unconstitutional.

واژه های نزدیک