کاشتن درختهاي جوان بين درختان ديگر .

کاشتن درختهاي جوان بين درختان ديگر

کاشتن درختهاى جوان بين درختان ديگر

فرهنگ لغات عمومي
کاشتن درختهای جوان بین درختان دیگر.

کشاورزی:
interplant competition
رقابت میان بوته ای

واژه های نزدیک