عصب احشائی انتهایی عصب حساسی که در احشاء قرار داشته و تحریکات عصبی را از اعضایی چون گوارش، ترشحی و گردش خون دریافت می دارد

گيرنده احشايىروانشناسى : گيرنده درونى

فرهنگ لغات عمومي
گیرنده احشایی،گیرنده درونی
فرهنگ لغات پزشکي
عصب احشائی انتهائی ، عصب حساسی که در احشا قرار داشته و تحریکات عصبی را از اعضای چون گوارش. ترشحی و گردش خون دریافت میدارد
فرهنگ لغات روانشناسي
گیرنده درونی

any receptor that responds to stimuli inside the body(n)

Synonyms: enteroceptor interoceptor

Hypernyms: receptor sense organ sensory receptor

واژه های نزدیک