احشائی، انتقال تحریکات از احشاء یا از داخل بدن

(تش.) وابسته به انگيزش و تحريک دروني ،وابسته به احشاء، ناشي از امعاء واحشاء.

تش. وابسته به انگيزش و تحريک دروني.وابسته به احشاء. ناشي از امعاء واحشاء

فرهنگ جامع

interoceptive

(تش ).وابسته به انگيزش و تحريک درونى ،وابسته به احشاء،ناشى از امعاء واحشاء

فرهنگ جامع

interoceptive

فرهنگ لغات عمومي
وابسته به انگیزش و تحریک درونی،وابسته به احشاء،ناشی از امعاء واحشاء.
فرهنگ لغات پزشکي
احشائی ، انتقال تحریکات از احشا یا از داخل بدن

of or relating to interoception(a)

Synonyms: interoceptive

واژه های نزدیک