ولقع در ميان اقيانوس

فرهنگ لغات عمومي
ولقع در میان اقیانوس