در باب عالى عثمانى ،رابط،پيک ،کفيل سفارت پاپ

فرهنگ لغات عمومي
در باب عالی عثمانی،رابط،پیک،کفیل سفارت پاپ
فرهنگ لغات حقوق و فقه
نماینده پاپ

(Roman Catholic Church) a diplomatic representative of the Pope ranking below a nuncio(n)

Synonyms: internuncio

Hypernyms: diplomat diplomatist

واژه های نزدیک