انتقال جنبش و تحریک بین دو قمست مختلف

رابط

فرهنگ لغات عمومي
رابط
فرهنگ لغات پزشکي
انتقال جنبش و تحریک بین دو قسمت مختلف

عمومی :
internuncial neuron
نورون رابط

واژه های نزدیک