متخصص بیماریهای داخلی

(طب) متخصص داروهاي دروني ، پزشک امراض داخلي .

طب متخصص داروهاي دروني . پزشک امرا­ داخلي

(طب )متخصص داروهاى درونى ،پزشک امراض داخلى

فرهنگ لغات عمومي
متخصص داروهای درونی،پزشک امراض داخلی.
فرهنگ لغات پزشکي
متخصص بیماریهای داخلی

a specialist in internal medicine(n)

Synonyms: internist

Hypernyms: medical specialist specialist

واژه های نزدیک