فرهنگ شیمی

intermolecular

بینٍ مولکولی

(intermoleculary)بين ذرات ، در داخل ذرات ، بين مولکولي .

فرهنگ جامع

intermolecular

)intermoleculary(بين ذرات ،در داخل ذرات ،بين مولکولى

فرهنگ جامع

Intermolecular

فرهنگ لغات عمومي
واقع در میان دره ها
فرهنگ لغات مهندسي شيمي
بین‌مولکولی
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
درون مولکولی
فرهنگ لغات علوم پايه
بین‌مولکولی

عمومی :
intermolecular attraction
جاذبه بین مولکولی

existing or acting between molecules(a)

Synonyms: intermolecular

Examples: intermolecular forces intermolecular condensation