پايان ناپذيري . درازي زياد

فرهنگ جامع

interminableness

پايان ناپذيرى ،درازى زياد

فرهنگ جامع

interminableness

فرهنگ لغات عمومي
پایان ناپذیری،درازی زیاد