ازدواج افراد ملل يا نژادهاي مختلف .

ازدواج افراد ملل يا نژادهاي مختلف

فرهنگ جامع

intermarriage

ازدواج افراد ملل يا نژادهاى مختلفقانون ـ فقه : ازدواج با خويشاوندان

فرهنگ جامع

intermarriage

فرهنگ لغات عمومي
عروسی در میان اعضای یک خانواده یا قبیله،دادو ستد ازدواجی
فرهنگ لغات حقوق و فقه
ازدواج با خویشاوندان

marriage to a person belonging to a tribe or group other than your own as required by custom or law(n)

Synonyms: exogamy intermarriage

Hypernyms: marriage matrimony spousal relationship union wedlock

Antonyms: endogamy inmarriage intermarriage

marriage within one's own tribe or group as required by custom or law(n)

Synonyms: endogamy inmarriage intermarriage

Hypernyms: marriage matrimony spousal relationship union wedlock

Antonyms: exogamy intermarriage

واژه های نزدیک