برگ برگ سازي .

برگ برگ سازىکامپيوتر : برگ برگ کردنالکترونيک : پخش لفافى

فرهنگ لغات عمومي
پخش لفافی
فرهنگ لغات رايانه
[جاگذاری ، ناپیوستگی ، چند در میانی] در منابع ذخیره دیسکی، چیدن قطاعهای داده ای دیسک به نحوی که قطاعهای با توالی منطقی (به ترتیب شماره)، مجاور هم نیستند. دیسک (بخصوص دیسک سخت) آنقدر سریع میچرخد که کامپیوتر نمیتواند داده های خوانده شده از یک قطاع را قبل از رسیدن قطاع بعدی پردازش کند. با استفاده از ویژگی جاگذاری، قطاعها به نحوی روی دیسک مرتب (شماره گذاری) میشوند که در روند خواندن قطاعهای متوالی، پردازنده پس از خواندن یک قطاع و پردازش داده های آن، وقتی آماده خواندن قطاع (شماره) بعدی میشود، قطاع مزبور به زیر هد خواندن‎/ نوشتن دیسک گردان رسیده باشد. به عنوان مثال، قطاعها به جای این که به ترتیب اعداد تنظیم شوند (یعنی ...‎4 ، ‎3 ، ‎2 ، ‎1) که طبق الگوی جاگذاری یک به یک است، ممکن است طبق الگوی جاگذاری سه به یک (یعنی ...‎3 ، ‎ 8 ،‎13 ، ‎2 ، ‎7 ، ‎12 ، ‎1) چیده شوند که در آن قطاعهای با شماره های متوالی به وسیله دو قطاع دیگر از هم جدا میشوند. این تکنیک، با کاهش زمان متوسط انتظار کامپیوتر برای رسیدن قطاع مورد نظر به هد، سرعت دستیابی به دیسک را افزایش میدهد. ترتیب جاگذاری قطاعها به وسیله برنامه فرمت که دیسک را برای استفاده در کامپیوتر آماده میسازد، تعیین میگردد.
فرهنگ لغات الکترونيک
پخش لفافی

مهندسی کامپیوتر:
packet interleaving
یک در میان سازی بسته

Interleaving may refer to:

  • Interleaving, a technique for making forward error correction more robust with respect to burst errors
  • An optical interleaver, a fiber-optic device to combine two sets of dense wavelength-division multiplexing (DWDM) signals
  • Interleaved memory, a technique for improving the speed of access to memory
  • Interleaving (data), the interspersing of fields or channels of different meaning sequentially
  • Interleaving, a technique for improving the speed of access to blocks on disk storage
  • Interleaved posting, an e-mail posting style
  • Interleaving (bitmaps), a technique for encoding bitmapped images
  • Interleaving the bits of the binary representation of coordinate values to produce a Z-order (curve) for points
  • Interleave sequence, a mathematical sequence formed by interleaving members of two other sequences in alternation