چگونگى چند چيز که نيمه نيمه روى هم قرار ميگيرند

فرهنگ لغات عمومي
چگونگی چند چیز که نیمه نیمه روی هم قرار میگیرند