در بين ورقه ها يا طبقات متناوب قرار دادن ،متورق کردن، ورقه ورقه بين هم گذاردن.

فرهنگ جامع

interlaminate

در بين ورقه ها يا طبقات متناوب قرار دادن ،متورق کردن ،ورقه ورقه بين هم گذاردن

فرهنگ جامع

interlaminate

فرهنگ لغات عمومي
برهم لایه کردن