از درون . از داخل . باطنا

از درون ،از داخل ،باطنا

فرهنگ لغات عمومي
از درون،از داخل،باطنا