فرهنگ جامع

interindividual

روانشناسى : ميان فردى

فرهنگ جامع

interindividual

فرهنگ لغات عمومي
میان فردی
فرهنگ لغات روانشناسي
میان فردی

تربیت بدنی:
interindividual variability
تغییرات بین فردی