موقتي ، موقت ، فيمابين ، فاصله ، خلال مدت .

موقتي . موقت . فيمابين . فاصله . خلال مدت

موقتى ،موقت ،فيمابين ،فاصله ،خلال مدتبازرگانى : موقتى

فرهنگ لغات عمومي
موقتی،موقت،فاصله،خلال مدت،ضمن،اثنا
فرهنگ لغات بازرگاني و تجارت
موقتی
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
موقتی
فرهنگ لغات مديريت
موقتی
فرهنگ لغات حقوق و فقه
موقتی
فرهنگ لغات علوم سياسي
موقت
فرهنگ لغات حسابداري
موقتی

حقوق :
ad interim
موقتاً
علوم سیاسی:
ad interim
موقت
اقتصاد :
bond interim
سند قرضه موقتی
حسابداری:
bond interim
سند قرضه موقتی
مدیریت :
bond, interim
اوراق قرضه موقت
علوم سیاسی:
charge d’affaires ad interim
کاردار موقت

the time between one event, process, or period and another(n)

Synonyms: interim lag meantime meanwhile

Hyponyms: interregnum

Hypernyms: interval time interval

Examples: meanwhile the socialists are running the government

serving during an intermediate interval of time(a)

Synonyms: interim

Examples: an interim agreement

Similar: impermanent temporary

An interim is a period of temporary pause or change in a sequence of events, or a temporary state, and is often applied to transitional political entities.