متقابلا پيوند شدن ، متقابلا پيوند زدن .

متقابلا پيوند شدن ،متقابلا پيوند زدن

فرهنگ لغات عمومي
متقابلا پیوند شدن،متقابلا پیوند زدن.