وابسته به دخالت .

فرهنگ جامع

interferential

وابسته به دخالت

فرهنگ جامع

interferential

فرهنگ لغات عمومي
وابسته به دخالت.