فرهنگ جامع

interfenestration

فاصله ميان روزنه ها يا پنجره هاى عمارت ،پهناى حرزميان دو روزنه

فرهنگ جامع

Interfenestration

فرهنگ لغات عمومي
فاصله میان روزنه ها یا پنجره های عمارت،پهنای حرزمیان دو روزنه
فرهنگ لغات عمران و معماري
فاصلۀ میان پنجره‌ای