فرهنگ برق

interdigital

شانه ای ، ردیفی ، انگشتی

بین انگشتی، بین دو انگشت دست یا پا

واقع در ميان انگشتان ،بين انگشتى

فرهنگ لغات عمومي
واقع در میان انگشتان،بین انگشتی
فرهنگ لغات پزشکي
بین انگشتی ، بین دو انگشت دست یا پا

دامپزشکی :
distal interdigital ligament
علایم کمبود

واژه های نزدیک