وابسته به ادارات داخلي ، بين اداره‌اي .

وابسته به ادارات داخلي . بين اداره اي

فرهنگ جامع

interdepartmental

مبادلات بين وزارتخانه اى ،وابسته به ادارات داخلى ،بين اداره اىعلوم نظامى : ما بين دو وزارتخانه

فرهنگ جامع

interdepartmental

فرهنگ لغات عمومي
مبادلات بین وزارتخانه ای ما بین دو وزارتخانه

مدیریت :
conflict, interdepartmental
تعارض بین واحدها

between or among departments(a)

Synonyms: interdepartmental

Examples: interdepartmental competition

Antonyms: intradepartmental

between departments(r)

Synonyms: interdepartmental

Examples: this memo was circulated interdepartmentally

واژه های نزدیک