فرهنگ جامع

intercurreace

در ميان امدن ،مداخله وقوع درميان ورود يک ناخوشى در ناخوشى ديگر

فرهنگ جامع

intercurreace

فرهنگ لغات عمومي
در میان امدن،مداخله وقوع درمیان ورود یک ناخوشی در ناخوشی دیگر