از هم گذشتن ، تقاطع کردن ، جفت گيري .

از هم گذشتن ،تقاطع کردن ،جفت گيرى

فرهنگ لغات عمومي
از میان یکدیگر گذر کردن،از هم گذشتن،تقاطع کردن،روی هم واقع شدن

واژه های نزدیک