بين يکان ،بين قسمتعلوم نظامى : داخل قسمت داخل يکان

فرهنگ لغات عمومي
بین یکان،بین قسمت،داخل قسمت داخل یکان