وابسته بکالج ها ، (در مورد مسابقات) بين کالجهاي مختلف ،بين دانشکده ها.

فرهنگ جامع

intercollegiate

وابسته بکالج ها،(در مورد مسابقات )بين کالجهاى مختلف ،بين دانشکده ها

فرهنگ جامع

intercollegiate

فرهنگ لغات عمومي
معمول،در میان دانشکده ها
فرهنگ لغات علوم سياسي
بین دانشکده‌ای

used of competition between colleges or universities(a)

Synonyms: intercollegiate

Examples: intercollegiate basketball

Similar: extramural