بین یاخته ای

واقع در ميان ياخته ها ، داخل سلولي ، بين ياخته‌اي.

واقع در ميان ياخته ها . داخل سلولي . بين ياخته اي

فرهنگ جامع

intercellular

واقع در ميان ياخته ها،داخل سلولى ،بين ياخته اىروانشناسى : ميان ياخته اى

فرهنگ جامع

intercellular

فرهنگ لغات عمومي
واقع درمیان یاخته ها
فرهنگ لغات دامپزشکي
پالایش
فرهنگ لغات پزشکي
بین یاخته ای
فرهنگ لغات روانشناسي
میان یاخته ای

کشاورزی:
air space intercellular
فضای بین سلولی

located between cells(a)

Synonyms: intercellular

واژه های نزدیک