علوم مهندسى : باند ميانى

فرهنگ لغات عمومي
باند میانی
فرهنگ لغات الکترونيک
باند میانی
فرهنگ لغات مکانيک
باند میانی

عمومی :
interband recombination
ترکیب مجدد باند میانی