فرهنگ جامع

interaxillary

واقع در ميان بغل هاى برگها

فرهنگ جامع

interaxillary

فرهنگ لغات عمومي
واقع در میان بغل های برگها