واقع در ميان دو کوه ،محور

فرهنگ لغات عمومي
واقع در میان دو کوه،محور

زمین شناسی:
interaxial angle
زاویۀ میان محوری